Taiwan

Taipei

Makung

Kinmen

Kaohsiung

Hualien

T'ai-chung-shih